Sme školské zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi.

V záujme zdravého vývinu Vášho dieťaťa ponúkajú odborníci (špeciálny pedagóg, logoped, psychológ, sociálny pracovnici) pomoc v oblasti zdravotných postihnutí:
  • s mentálnym postihnutím
  • s rečovým postihnutím
  • s telesným postihnutím
  • s pervazívnymi vývinovými poruchami
  • s vývinovými poruchami učenia
  • so zrakovým postihnutím
  • so sluchovým postihnutím
  • s viacnásobným postihnutím
  • s poruchami správania podmienenými sociálne
Radi Vás vypočujeme a Vášmu dieťaťu venujeme toľko času, koľko potrebuje.
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi, bolo zriadené rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. CD – 2005 – 4994 / 26449 – 5 : 096 v zmysle § 15 ods. 3 písm. a),b) a § 19 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ako aj § 2 a § 24 zák.č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach, § 5 vyhlášky č. 43/1996 o podrobnostiach vo výchovnom poradenstve a zák. č. 597/2003 Z.z. o financovaní regionálneho školstva, ako nezisková organizácia od 1. marca 2006.
Cieľom je odborná pomoc pri akceptácii zdravotne postihnutého človeka, jeho integrácia a inklúzia v spoločnosti s rešpektovaní človeka ako bytosti bio – psycho – sociokultúrne – duchovnej.

Mgr. Miroslava Ormandyová
zriadovateľ


SČSSP Maják - Slnečná 5, 926 01 Sereď | tel. + 421 904 832 088 | e-mail: info@majakcentrum.sk

© 2010  Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Slnečná 5, 926 01 Sereď   |  designed by  R.Valent